Ogólne warunki sprzedaży i dostaw

R T R GmbH & Co. KG, Spółka komandytowa. Oddział w Polsce 

I. Zawarcie Umowy

 1. Sprzedaż i dostawy realizujemy wyłącznie na podstawie poniższych warunków. Nasze Ogólne warunki sprzedaży i dostaw traktuje się jako przyjęte najpóźniej w momencie zawarcia danej umowy. Dowód doręczenia ogólnych warunków sprzedaży i dostaw stanowi oświadczenie podpisane przez Kupującego najpóźniej w chwili zawarcia danej umowy. Wzorce umowne zakupu, dostawy (ogólne warunki umów, wzory umów, regulaminy itp.) stosowane przez Kupującego tracą niniejszym całkowicie swoją moc.
 2. Nasze oferty nie stanowią ofert w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego, mają charakter niewiążący i ich skuteczność uzależniona jest od przyjęcia przez nas w formie pisemnej zlecenia złożonego przez Kupującego.
 3. Oczywiste omyłki, w szczególności błędy tekstu pisanego, drukowanego oraz błędy rachunkowe nie zobowiązują nas do realizacji zlecenia nawet wtedy, jeżeli nie są one znane Kupującemu. Złożenie osobnego oświadczenia woli w tym przedmiocie nie jest wymagane.
 4. Reklamacje w zakresie dotyczącym potwierdzenia zleceń oraz wystawionych rachunków należy składać w formie pisemnej w ciągu jednego tygodnia od daty ich otrzymania, pod rygorem utraty uprawnień z tego tytułu.

II. Ceny

 1. Obowiązują ceny zawarte w zleceniu złożonym nam w formie pisemnej przez Kupującego, o ile zlecenie to zostało przez nas przyjęte poprzez złożenie potwierdzenia w formie pisemnej. Wszelkie koszty (opłaty) dodatkowe i uboczne w tym m.in. opłaty celne, koszty konsularne, frachty, składki ubezpieczeniowe obciążają Kupującego. Koszty obciążają Kupującego również wtedy, gdy zostały uwzględnione w ustalonej cenie, a następnie po zawarciu umowy uległy podwyższeniu lub gdy są to nowe koszty powstałe po zawarciu umowy. Powyższa regulacja obowiązuje również w stosunku do zwiększonych kosztów powstających z tej przyczyny, że wysyłka z jakiegokolwiek powodu musiała zostać zrealizowana inną drogą transportu niż przewidziano to pierwotnie. Podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy jak również wszystkie inne podatki, daniny i opłaty obciążają Kupującego – również przy dostawie z opłaconym transportem. W przypadku określenia ceny sprzedaży w walucie obcej, od momentu zawarcia umowy ryzyko wynikające z kursu wymiany walut przechodzi na Kupującego.
 2. „Martwe” transporty obciążają Kupującego; regulacja ta nie obowiązuje tylko wtedy, gdy ustaliliśmy cenę franco transport i Kupujący nie ponosi winy za „martwy” transport.

III.Warunki płatności

 1. O ile nie ustalono inaczej, płatność należy zrealizować u nas do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym dokonano sprzedaży, dostawy.
 2. W przypadku opóźnienia w zapłacie należności Kupujący jest zobowiązany do zapłaty odsetek ustawowych, liczonych począwszy od dnia wymagalności należności.
  Zastrzega się prawo dochodzenia roszczeń z tytułu dalszych szkód.
 3. Wszystkie nasze wierzytelności stają się natychmiast wymagalne, jeśli Kupujący stał się niewypłacalny. W takiej sytuacji jesteśmy zobowiązani do realizacji świadczeń z tytułu umów sprzedaży, dostawy, wynikających z wcześniejszych zamówień, jedynie pod warunkiem uiszczenia przez Kupującego przedpłaty oraz jesteśmy uprawnieni odstąpić od umowy po bezskutecznym upływie dodatkowego, wyznaczonego przez nas Kupującemu w formie pisemnej, terminu zapłaty, bądź żądać stosownego odszkodowania z powodu niewykonania warunków umowy. W stosunku do już dostarczonych towarów Kupujący upoważnia nas już teraz - na wypadek wystąpienia wyżej wskazanych okoliczności - do wejścia na teren jego zakładu i zabrania dostarczonego towaru. Odebranie towaru nie oznacza odstąpienia od umowy, chyba że zostanie postanowione inaczej. Ponadto możemy zakazać dalszej odsprzedaży, dalszego przetwarzania oraz przemieszczania dostarczonego towaru.
 4. Kupujący ma prawo do potrącania wyłącznie roszczeń bezspornych bądź prawomocnie stwierdzonych przez właściwy organ sądowy lub pozasądowy. Prawo zatrzymania rzeczy do czasu uregulowania należności przysługuje Kupującemu jedynie wtedy, gdy oparte jest na tym samym stosunku umownym.

IV. Zastrzeżenie prawa własności

 1. Wszystkie dostarczone towary pozostają naszą własnością (towar zastrzeżony) aż do spełnienia wszystkich przysługujących nam roszczeń, w szczególności roszczeń (sald) przysługujących nam w ramach stosunków handlowych. Powyższa regulacja obowiązuje również w stosunku do roszczeń przyszłych, bądź roszczeń warunkowych.
 2. Towar poddany przeróbkom i obróbce pozostaje towarem zastrzeżonym w rozumieniu punktu 4.1. W przypadku przetworzenia towaru zastrzeżonego przez Kupującego, przysługuje nam wyłączne prawo własności do nowej rzecz, chyba że w sposób wyraźny z tego prawa zrezygnujemy i jednocześnie otrzymamy zwrot poniesionych nakładów, ewentualnej szkody, utraconych korzyści w pełnej wysokości. W przypadku połączenia lub pomieszania towaru zastrzeżonego z innymi towarami przez Kupującego bez możliwości przywrócenia stanu poprzedniego, przysługuje nam prawo współwłasności w tak powstałej całości, w stosunku odpowiadającym wysokości należności wynikającej z rachunku wystawionego przez nas za towar zastrzeżony. Jeżeli w wyniku przetworzenia, połączenia, pomieszania towaru zastrzeżonego z innymi towarami przez Kupującego wygasa nasze prawo własności do towaru zastrzeżonego, Kupujący zobowiązuje się do niezwłocznego przeniesienia na nas przysługującego mu prawa własności do całości powstałej w wyniku połączenia, pomieszania wyżej wskazanych towarów lub do nowej rzeczy w części odpowiadającej wartości rachunku wystawionego przez nas za towar zastrzeżony. Jednocześnie Kupujący zobowiązuje się do nieodpłatnego przechowywania dla nas tejże całości lub rzeczy. Dla powstałego w ten sposób prawa współwłasności obowiązują postanowienia jak dla towaru zastrzeżonego w rozumieniu punktu 4.1.
 3. Kupujący może zbyć towar zastrzeżony jedynie w ramach zwykłych stosunków handlowych przy zastosowaniu rynkowych warunków sprzedaży, o ile nie zalega on z płatnościami i pod warunkiem, że wszelkie roszczenia powstałe w związku z dalszym zbyciem towaru przejdą na nas w sposób bezwarunkowy zgodnie z regulacją zawartą w punkcie 4.4 i 4.5. Kupujący nie jest uprawniony do żadnych innych rozporządzeń towarem zastrzeżonym. Za odsprzedaż uważa się również użycie towaru zastrzeżonego w celu wykonania umów o dzieło oraz umów dostawy.
 4. Kupujący zobowiązuje się do dokonania niezwłocznego przelewu na rzecz naszej firmy wierzytelności przysługujących mu w związku z odsprzedażą towaru zastrzeżonego. Służą one jako nasze zabezpieczenie w takim samym zakresie jak towar zastrzeżony zgodnie z punktem 4.1. .
 5. W przypadku sprzedaży przez Kupującego towaru zastrzeżonego wraz z innym towarem nie stanowiącym naszej własności, Kupujący zobowiązuje się do niezwłocznego przelewu na rzecz naszej firmy wierzytelności przysługujących mu w związku z dalszą odsprzedażą każdorazowo w wysokości odpowiadającej wartości stosunkowej pomiędzy wartością towaru zastrzeżonego a wartością innego towaru zbytego wraz z towarem zastrzeżonym.
  Przy zbyciu towarów, w stosunku do których zgodnie z punktem 4.2 korzystamy z prawa współwłasności, przysługuje nam przelew wierzytelności w wysokości odpowiadającej wartości naszego udziału we współwłasności towaru.
 6. Kupujący uprawniony jest do dochodzenia roszczeń z tytułu odsprzedaży towaru aż do momentu odwołania przez nas powyższego uprawnienia. Prawo do odwołania przysługuje nam w każdym czasie. Skorzystamy z niego jedynie w przypadkach podanych w rozdziale 3.3.
  Kupujący w żadnym wypadku nie jest uprawniony do odstąpienia roszczeń z tytułu odsprzedaży towaru na rzecz osób trzecich. Zasada ta obowiązuje również dla transakcji factoringu, które są dla Kupującego zakazane. Kupujący jest zobowiązany przy odsprzedaży towarów poinformować niezwłocznie ich nabywcę o zastrzeżeniu własności towarów na naszą rzecz, jak również o odstąpieniu roszczeń na naszą rzecz oraz uzyskać od nabywcy pisemne potwierdzenie zapoznania się z powyższymi informacjami. Ponadto Kupujący jest zobowiązany przekazać nam wszelkie informacje i dokumenty konieczne nam do dochodzenia roszczeń. –/-
 7. Jeśli wartość istniejących zabezpieczeń przewyższa wartość naszych roszczeń w sumie o więcej niż 10%, jesteśmy zobowiązani, na żądanie Kupującego, do zwolnienia zabezpieczeń w tym zakresie według naszego wyboru.
 8. Kupujący ma obowiązek poinformować nas niezwłocznie o ustanowieniu zastawu na towarze lub innej przeszkodzie ze strony osób trzecich.
 9. Jeśli zastrzeżenie prawa własności lub przelew wierzytelności nie są skuteczne, a to w związku z przepisami prawa obowiązującymi na obszarze, na którym znajduje się towar, to ustala się za obowiązujące inne, obowiązujące na tym obszarze zabezpieczenie, odpowiadające charakterem zastrzeżeniu prawa własności lub przelewowi wierzytelności
  Jeśli koniecznym okaże się współdziałanie Kupującego, ma on obowiązek podjęcia wszystkich działań, które konieczne są do potwierdzenia oraz otrzymania takich praw.

V. Okresy, terminy i opóźnienia dostaw

 1. Nasze zobowiązania z tytułu sprzedaży i dostaw obowiązują z zastrzeżeniem należytej i terminowej realizacji dostaw przez naszych dostawców, chyba że nienależyta dostawa lub opóźnienie w dostawie wynika z naszej winy.
 2. Okres realizacji świadczeń z tytułu umów sprzedaży i dostaw rozpoczyna się z dniem potwierdzenia przez nas zlecenia, jednakże nie przed całkowitym wyjaśnieniem wszelkich szczegółów zlecenia. W przypadku sprzedaży „loco zakład” terminy i okresy dostaw uważa się za dotrzymane również w momencie zgłoszenia gotowości towaru do wysyłki, aczkolwiek towar bez naszej winy lub winy naszego dostawcy nie może zostać wysłany w odpowiednim terminie. Okresy realizacji dostaw i terminy ulegają przedłużeniu – co nie narusza naszych roszczeń z tytułu opóźnienia się Kupującego z płatnością należności - o okres czasu, o który Kupujący opóźni się w stosunku do nas ze spełnieniem swoich umownych zobowiązań – również zobowiązań polegających na współdziałaniu oraz zobowiązań dodatkowych – takich jak otwarcie akredytywy, przedłożenie krajowych lub zagranicznych zaświadczeń, uiszczenie przedpłaty itp.
 3. W przypadku opóźnienia z naszej strony Kupujący ma obowiązek wyznaczyć pisemnie dodatkowy 7-dniowy termin do wykonania świadczenia. Po bezskutecznym upływie tego terminu może on odstąpić od umowy w stosunku do tej części towarów względnie świadczeń, które do momentu upływu dodatkowo wyznaczonego terminu nie zostały zgłoszone jako gotowe do wysyłki. Jedynie wtedy gdy zrealizowane dostawy częściowe nie mają znaczenia dla Kupującego, ma on prawo odstąpić od całości umowy. Dalsze prawa, w szczególności roszczenia z tytułu wynagrodzenia szkód – o ile jest to prawnie dopuszczalne – są wykluczone. Powyższe wyłączenie nie dotyczy szkód, które mogą zostać wyrządzone Kupującemu przez nas umyślnie.
 4. Częściowe dostawy są dopuszczalne. Każda dostawa częściowa obowiązuje jako samodzielna transakcja i w tym zakresie znajdują odpowiednie zastosowanie wszystkie warunki umowy. Postanowienia przepisów zawartych w art. 562 kodeksu cywilnego uważa się za wyłączone.

VI. Jakość, wymiary i ciężar

 1. Jakość i wymiary obowiązują zgodnie z określonymi normami DIN bądź arkuszami materiałowymi, o ile pisemnie nie ustalono obowiązywania norm zagranicznych. W przypadku braku norm DIN bądź też arkuszy materiałowych obowiązują odpowiednie normy europejskie, w razie ich braku zwyczaj handlowy. Powołania i odniesienia do norm, arkuszy materiałowych lub świadectw kontrolnych dzieł nie stanowią zapewnienia jakości. Również opisy mas, wymiarów i świadczeń są wiążące jedynie wtedy, gdy zostały wyraźnie zagwarantowane w formie pisemnej.
  Powyższa regulacja nie wyłącza obowiązku przestrzegania norm obowiązujących w Polsce.
 2. W zakresie obliczania ciężarów i wymiarów obowiązujące są wyniki ustalone przez naszych dostawców lub przez nas.
 3. W stosunku do ilości zamówionego towaru dopuszczalne są niedobory i nadwyżki, o ile są one właściwe dla danej branży

VII. Wysyłka i przejście ryzyka

 1. W przypadku braku szczególnych ustaleń, wybór opakowania, drogi i środka transportu pozostaje w naszej gestii. Jeśli ustalono opakowanie, zostanie ono wykonane zgodnie ze zwyczajem handlowym, za dodatkową zapłatą.
 2. Towar zgłoszony do wysyłki zgodnie z umową powinien być niezwłocznie odebrany, w przeciwnym wypadku mamy prawo wysłać go na koszty i ryzyko Kupującego zgodnie z naszym wyborem, bądź też umieścić go w magazynie zgodnie z naszym wyborem jak również natychmiast rozliczyć.
 3. Wraz z przekazaniem materiału spedytorowi lub przewoźnikowi, najpóźniej jednak w momencie opuszczenia magazynu lub zakładu dostawcy, ryzyko przechodzi na Kupującego.

VIII. Reklamacje

 1. Wady należy reklamować pisemnie, niezwłocznie po nadejściu towaru, za pomocą listu poleconego,. W przypadku wystąpienia usterek należy natychmiast zaprzestać dalszej przeróbki i obróbki towaru.
 2. Jeśli Kupujący nie umożliwi nam niezwłocznie zapoznania się z stwierdzonymi przez niego wadami, a w szczególności nie udostępni nam niezwłocznie na nasze żądanie wadliwego towaru lub jego próbek, wszelkie roszczenia reklamacyjne wygasają.
 3.  W przypadku uzasadnionej, dokonanej niezwłocznie reklamacji, odbieramy wadliwy towar, a w jego miejsce dostarczamy towar wolny od wad. W stosownych przypadkach jesteśmy również uprawnieni do obniżenia  wartości towaru lub usunięcia wady. Jeśli nie wywiążemy się z opisanych powyżej obowiązków, Kupującemu przysługują ustawowe uprawnienia z tytułu rękojmi.
 4. Wyklucza się możliwość reklamacji przez Kupującego usterek, które można było stwierdzić przy odbiorze towaru.
 5. Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru wygasają po upływie roku, licząc od dnia, kiedy towar został Kupującemu wydany. Upływ powyższego terminu nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli wada została przez nas podstępnie zatajona. Zarzut z tytułu rękojmi może być podniesiony także po upływie powyższego terminu, jeżeli przed jego upływem Kupujący zawiadomił nas o wadzie.

 6. Dalsze roszczenia – o ile jest to prawnie dopuszczalne – są wykluczone, obowiązuje to w szczególności dla roszczeń wynikających z umowy bądź roszczeń pozaumownych z tytułu odszkodowania za szkody, które nie powstały bezpośrednio w towarze (szkody pośrednie z tytułu wad). W przypadku braku przyrzeczonych właściwości odpowiadamy jedynie w zakresie, w jakim przyrzeczenie miało właśnie na celu zabezpieczenie Kupującego przed wystąpieniem szkód pośrednich.

IX. Ogólne ograniczenie odpowiedzialności

 1. O ile niniejsze Warunki nie stanowią inaczej, ponosimy odpowiedzialność z tytułu odszkodowania za niedopełnienie obowiązków wynikających z umowy lub obowiązków pozaumownych jedynie w przypadku wystąpienia działania umyślnego lub rażącego niedbalstwa. Odpowiedzialność nasza nie obejmuje – za wyjątkiem wystąpienia działania umyślnego – szkód, których w przypadku typowej transakcji nie można było oczekiwać lub od wystąpienia których Kupujący jest ubezpieczony bądź może się ubezpieczyć.

X. Miejsce spełnienia świadczeń, właściwość sądu

 1.  Miejscem spełnienia naszych świadczeń z tytułu wykonania umów sprzedaży i dostaw, również w przypadku dostaw „loco fabryka” jest miejsce położenia zakładu dostawcy lub jego magazynu, dla zobowiązań płatniczych Kupującego miejscem spełnienia świadczeń jest Ratingen.
 2. W zakresie wszystkich sporów prawnych, również procesów w sprawie weksli i czeków obowiązuje wyłącznie jurysdykcja sądu właściwego dla siedziby naszego oddziału.

XI. Stosowane prawo

 1. Dla wszelkich stosunków prawnych pomiędzy nami i Kupującym obowiązuje z wyłączeniem prawa zagranicznego oraz „Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie międzynarodowej sprzedaży towarów” jedynie prawo polskie.

Pobieranie

News

brak nowości na liście.

kontakt

RTR - Handelsgesellschaft
Ries-Thiel-Ruser GmbH & Co.
Spółka komandytowa,
Oddział w Polsce
ul. Brzeźnicka 46 B
42-200 Częstochowa
Tel.:     +48 (0) 34 / 322 41 20
Fax:     +48 (0) 34 / 324 80 23
E-Mail: pl [at] rtr-group.com