Všeobecné prodejní a dodací podmínky

společnosti R T R GmbH & Co. O.S.

I. Rozsah platnosti a uzavření smlouvy

 1. Naše všeobecné prodejní a dodací podmínky (AGB) platí pro všechny současné a budoucí obchodní vztahy. Odchylné, protichůdné nebo doplňující podmínky se nestávají součástí smlouvy, ani když je při uzavření smlouvy známe, dokud s jejich platností nebudeme výslovně písemně souhlasit.
 2. Nejpozději převzetím našeho zboží platí naše AGB jako přijaté.
 3. Unsere Angebote sind freibleibend und unter dem Vorbehalt unserer schriftlichen Auftragsannahme.Naše nabídky jsou nezávazné a platné jen na základě našeho písemného přijetí zakázky.
 4. Prokázané omyly, zejména chyby psaní, tisku a výpočetní chyby, nás nezavazují k provedení zakázky, ani když nejsou objednavateli známé. Toto nevyžaduje zvláštního napadení.
 5. Potvrzení zakázek a výpočty se musí během týdne písemně reklamovat. Jinak platí za schválené.
 6. Naše AGB platí jen vůči podniku ve smyslu § 310 odst. 1 německého Občanského zákoníku.

II. Ceny

 1. Platí ceny stanovené v našem potvrzení zakázky. Zákonná daň z přidané hodnoty není v našich cenách zahrnutá. Uvádí se v zákonné výši ke dni vystavení faktury na faktuře zvlášť. Všechny vícenáklady jdou k tíži objednatele. Cla, náklady konzulátu, doprava, pojistné a jiné vedlejší náklady nese objednavatel. Jsou-li případně obsažené v dohodnuté ceně a po uzavření smlouvy se zvýší nebo nově vzniknout, nese je v tomto rozsahu rovněž objednavatel. Totéž platí pro vícenáklady vzniklé z nutnosti zaslání z jakéhokoliv důvodu vést jinou než předpokládanou transportní trasou. Veškeré daně a odvody jdou také při dodání s vyplacenou dopravou k tíži objednavatele. Při prodeji v cizí měně nese od uzavření smlouvy kurzové riziko objednavatel.
 2. Dopravné za nepřistavený náklad jde k tíži objednavatele, což neplatí jen tehdy, jestliže jsme nabídli cenu s vyplacenou dopravou a objednavatel takové dopravné za nepřistavený náklad nezavinil.

III. Platební podmínky

 1. Úhrada se provede, není-li dohodnuto nic jiného, do 15. dne měsíce následujícího po dodávce tak, aby k nám dorazila ve výši bez odečtu skonta.
 2. Při opožděné platbě uhradí objednavatel ode dne splatnosti úrok ve výši 8 % p.a. nad příslušnou základní úrokovou sazbou (§ 247 německého Občanského zákoníku). To platí analogicky pro prodlení s úhradou. Uplatnění dalších škod zůstává vyhrazeno.
 3. Všechny naše pohledávky jsou ihned splatné, dostane-li se objednavatel vůči nám do prodlení s ostatními pohledávkami nebo zjistíme-li okolnosti, které snižují úvěruhodnost objednavatele, např. dorazí-li k nám nepříznivé informace o objednavateli. Není-li provedeno námi dlužné plnění k okamžiku, kdy se o takových okolnostech dozvíme, jsme oprávnění žádat úhradu předem, zadržet nevyexpedované zboží a zastavit další práce stejně jako odstoupit od smlouvy a požadovat náhradu škody. Objednavatel nás již nyní zmocňuje ke vstupu do svého podniku ve výše uvedených případech a odejmutí dodaného zboží. Zpětvzetí zboží není odstoupením od smlouvy. Kromě toho můžeme zakázat další prodej, další zpracování a odvoz dodaného zboží.
 4. Právo na zápočet má objednavatel jen tehdy, jsou-li jeho protinároky právoplatně stanovené nebo nesporné. Kromě toho je oprávněný k výkonu svého zadržovacího práva jen v takovém rozsahu, v jakém jeho protinárok vychází ze stejného smluvního vztahu.

IV. Výhrada vlastnictví

 1. Veškeré dodané zboží zůstává naším majetkem (zboží vázané výhradou vlastnictví) do splnění veškerých pohledávek z obchodního vztahu s objednavatelem, zejména i příslušných zůstatkových pohledávek, které nám přísluší v rámci obchodního vztahu. To platí i pro v budoucnu vzniklé a podmíněné pohledávky.
 2. Opracování a zpracování zboží vázaného výhradou vlastnictví probíhá pro nás jako výrobce ve smyslu § 950 německého Občanského zákoníku, aniž nás to zavazuje. Opracovávané a zpracovávané zboží platí jako zboží vázané výhradou vlastnictví ve smyslu odst. (1). Při zpracování, spojení a smíchání zboží s výhradou vlastnictví s jiným zbožím ze strany objednavatele nám přísluší spoluvlastnictví k nové věci v poměru fakturační hodnoty zboží vázaného výhradou vlastnictví vůči fakturační hodnotě jiného použitého zboží. Zanikne-li naše vlastnictví spojením nebo smísením, přenáší na nás objednavatel již nyní jemu příslušející vlastnická práva k novému stavu nebo věci v rozsahu fakturační hodnoty zboží vázaného výhradou vlastnictví a bude ji bezplatně pro nás skladovat. Na tomto základě vzniklá spoluvlastnická práva platí jako zboží vázané výhradou vlastnictví ve smyslu odst. (1).
 3. Objednavatel smí prodávat zboží vázané výhradou vlastnictví jen za svých normálních obchodních podmínek, pokud není v prodlení s úhradou, za předpokladu, že pohledávky z dalšího prodeje přejdou na nás podle ustanovení odst. (4) a (5). K jinému disponování zbožím vázaným výhradou vlastnictví není oprávněný.  Jako další prodej platí také použití zboží vázaného výhradou vlastnictví ke splnění smluv o dílo a o dodávkách zboží.
 4. Pohledávky objednatele z dalšího prodeje zboží vázaného výhradou vlastnictví se nám postupují již nyní. Slouží ve stejném objemu k zajištění jako zboží vázané výhradou vlastnictví ve smyslu odst. (1).
 5. Prodá-li objednavatel zboží vázané výhradou vlastnictví spolu s jiným zbožím nekoupeným od nás, postupuje nám pohledávku z dalšího prodeje v poměru fakturační hodnoty zboží vázaného výhradou vlastnictví vůči fakturační hodnotě jiného zboží. Při prodeji zboží, na kterém máme spoluvlastnické podíly dle odst. (2), se nám postupuje část pohledávky odpovídající našemu spoluvlastnictví.
 6. Objednavatel je oprávněn inkasovat pohledávky z dalšího prodeje do našeho kdykoliv přípustného odvolání. Práva odvolání využijeme jen v případech uvedených v bodě III. odst. (3). K postoupení pohledávek není objednavatel v žádném případě oprávněn. To platí i pro faktoringové obchody, které objednavateli nejsou povolené. Na naši žádost je povinen své odběratele ihned informovat o postoupení nám - neučiníme-li tak sami - a nám předat informace a podklady potřebné k inkasu.
 7. Přesáhne-li hodnota stávajících jistot zajištěné pohledávky celkem o více než 10 %, jsme na žádost objednavatele v příslušném rozsahu povinni uvolnit jistoty dle naší volby.
 8. O zastavení či jiném omezení třetími osobami nás musí objednavatel neprodleně informovat.
 9. Je-li výhrada vlastnictví či postoupení podle práva státu, ve kterém se zboží nachází, neúčinná, platí jako dohodnutá jistota, která se nejvíc blíží výhradě vlastnictví či postoupení odpovídající nebo nejvíce se blížící v dané zemi. Je-li k tomu zapotřebí součinnost objednavatele, přijme veškerá opatření, která jsou k založení a udržení takových práv zapotřebí anebo účelná.

V. Dodací lhůty, termíny a prodlení

 1. Náš závazek dodat zboží je podmíněn správnou a včasnou dodávkou zboží nám, není-li nesprávná či zpožděná dodávka zaviněna námi.
 2. Dodací lhůty začínají datem našeho potvrzení objednávky, nikoliv však před vyjasněním všech podrobností zakázky, a rozumí se od místa dodání. Při prodeji ze závodu platí dodací lhůty a termíny i s ohlášením připravenosti k odeslání za dodržené, nelze-li včas odeslat zboží bez našeho zavinění nebo bez zavinění našeho dodavatele. Dodací lhůty a termíny se prodlužují - bez omezení našich práv z prodlení s úhradou na straně objednavatele - o dobu, po kterou vůči nám nesplní včas objednavatel své smluvní povinnosti - i povinnost součinnosti a vedlejší povinnosti - jako je otevření akreditivu, poskytnutí domácích a zahraničních potvrzení, uhrazení zálohy apod.
 3. Dostaneme-li se do prodlení, musí nám objednavatel písemně stanovit přiměřenou náhradní lhůtu. Po marném uplynutí lhůty může odstoupit od smlouvy pro taková množství a plnění, které nebyly do uplynutí dodatečné lhůty nahlášené jako připravené k odeslání. Jen tehdy, jsou-li již provedená dílčí plnění pro objednavatele nezajímavá, je oprávněn k odstoupení od celé smlouvy.
 4. Je-li příslušná smlouvy fixním obchodem nebo spočívá-li prodlení s dodávkou na porušení podstatné smluvní povinnosti z našeho zavinění, platí ohledně odpovědnosti za prodlení zákonná ustanovení. Je-li prodlení s dodávkou způsobeno porušením nepodstatné smluvní povinnosti z mírné nedbalosti, je naše odpovědnost kvůli prodlení s dodávkou vyloučená.
 5. Dílčí dodávky jsou přípustné. Každá dílčí dodávka platí jako samostatný obchod, pro který platí ustanovení celé smlouvy.

VI. Jakosti, rozměry a hmotnosti

 1. Jakosti a rozměru se určují podle norem DIN, příp. materiálových listů, nejsou-li písemně dohodnuté zahraniční normy. Neexistují-li normy DIN ani materiálové listy, platí odpovídající evropské normy a v případě jejich absence obchodní zvyklosti. Odkazy na normy, materiálové listy nebo tovární zkušební atesty nejsou záruky ani ujištění o vlastnostech. Stejně tak jsou údaje o hmotnosti, popisy rozměrů a plnění závazné jen tehdy, je-li písemně výslovně přislíbeno jejich přesné dodržení.
 2. Pro výpočet se berou hmotnosti a rozměry od našeho dodavatele nebo námi zjištěné. Ty jsou závazné.
 3. Dodání většího či menšího množství v rámci uceleného balení odpovídající zvyklostem v branži je přípustné.

VII. Zasílání a přechod rizika

 1. Zabalení, expediční trasa a transportní prostředek zůstávají v případě absence zvláštní dohody na našem rozhodnutí. Bylo-li dohodnuto zabalení, provádí se běžným způsobem a za příplatek.
 2. Zboží hlášené dle smlouvy jako připravené k dodání je třeba neprodleně vyžádat, jinak jsme oprávnění je na náklady a riziko objednatele dle našeho rozhodnutí odeslat nebo dle vlastního uvážení na náklady objednavatele uskladnit a ihned vyfakturovat.
 3. Předáním zboží speditérovi nebo dopravci, nejpozději ale okamžikem, kdy opustí sklad nebo dodávající závod, přechází riziko na objednavatele.

VIII. Záruka, povinnost kontroly a reklamace

 1. Pro všechny naše dodávky a plnění platí zákonné povinnosti kontroly zboží a reklamace. V případě rozeznatelných nedostatků, chybného dodání nebo množstevních odchylek je třeba provést ohlášení nedostatku neprodleně, nejpozději však do pěti dní písemně. Lhůta začíná při zřejmých nedostatků dnem odeslání, u nerozeznatelných nedostatků zjištěním; ohledně včasnosti oznámení záleží na doručení písemného oznámení o závadě k nám. Vyskytne-li se závada, je třeba zpracování a opracování ihned zastavit.
 2. Nedá-li nám objednavatel příležitost přesvědčit se o existenci závady a zejména nedá-li nám, zvláště na vyžádání, reklamované zboží či jeho vzorky neprodleně k dispozici, odpadají všechny reklamační nároky.
 3. Jde-li o závadu, za kterou neseme odpovědnost, jsme oprávněni výhradně dle našeho rozhodnutí nejprve k opravě či dodání (celkově "dodatečné plnění").
 4. Nepodaří-li se dodatečné plnění, nelze-li od objednavatele požadovat jeho přijetí, stanoví nám objednavatel přiměřenou lhůtu k dodatečnému plnění bez úspěchu nebo lze-li se v zákonem předepsaných případech bez takového stanovení lhůty obejít, přísluší objednavateli zákonná práva v následujícím pořadí.
  1. Prohlásí-li objednavatel kvůli závadě po neúspěšném dodatečném plnění nebo po bezúspěšném stanovení dodatečné lhůty objednavatelem, že odstupuje od smlouvy, nepřísluší mu vedle toho žádný nárok na náhradu škody kvůli závadě. Totéž platí, nelze-li od objednavatele požadovat přijetí dodatečného plnění nebo lze-li se obejít bez stanovení lhůty k dodatečnému plnění.
  2. Vybere-li objednavatel v případech uvedených v odst. (4) bod a) náhradu škody, zůstává zboží u objednavatele, lze-li to od něj požadovat. Náhrada škody se omezuje na rozdíl mezi kupní cenou a hodnotu vadné věci. To neplatí, jestliže jsme závadu zákeřně zamlčeli nebo převzali záruku za jakost věci.
 5. Záruční lhůta obnáší rok počítáno od okamžiku odeslání nebo - v případě dohody - odběru nebo jednání či opominutí na straně objednavatele, které odpovídá odeslání či odběru. Tato lhůta je promlčecí lhůta a platí - není-li vyloučená příslušná odpovědnost - i pro nároky na náhradu následných škod způsobených závadou, nebyly-li uplatněny nároky z deliktu, pro které platí zákonná promlčecí lhůta.

IX. Obecná odpovědnost

 1. U porušení povinností v důsledku mírné nedbalosti se naše odpovědnost omezuje na průměrné škody typické pro smlouvu a předvídatelné dle druhu zboží. To platí i u porušení povinností v důsledku mírné nedbalosti ze strany našich zákonných zástupců a pomocníků při plnění.
  U porušení nepodstatných smluvních povinností v důsledku mírné nedbalosti neneseme odpovědnost.
 2. Naše odpovědnost nezahrnuje - mimo záměr - takové škody, na které je objednavatel pojištěný nebo na které může být obvykle pojištěný. Odpovědnost za ušlý zisk i za následné škody v souvislosti se závadou je vyloučená.
 3. Výše v bodě IX.  odst. (1) a (2) uvedené omezení odpovědnosti neplatí pro nároky objednavatele z odpovědnosti za produkt. Dále neplatí při tělesném poškození anebo poškození zdraví, za které není odpovědnost na naší straně, ani při újmě na životě, za kterou neneseme odpovědnost, ani za škody kvůli zákeřně zamlčeným závadám a z převzetí záruky dle § 276 odst. 1 německého Občanského zákoníku.
 4. S úpravami v bodě IX. odst. (1) až (3) není spojené předání zákonného důkazního břemene.

X. Místo plnění a soudní příslušnost

 1. Místem plnění všech dodávek, i dodávek bez dopravy, je místo dodacího závodu nebo náš sklad, pro platební povinnost objednavatele je místem plnění Ratingen.
 2. Výhradním místem soudní příslušnosti pro všechny právní spory i pro směnečné a šekové procesy je Düsseldorf. Jsme také oprávněni zažalovat objednavatele u jeho obecně příslušného soudu.

XI. Platné právo

 1. Pro všechny právní vztahy mezi námi a objednavatelem platí právo Spolkové republiky Německo, platnost kupního práva UN je vyloučena.

XII. Písemná forma

 1. Změny a doplňky smlouvy vyžadují k účinnosti písemné formy. To platí i pro zrušení požadavku písemné formy.

News

V tomto listu nejsou žádné novinky.

kontakt

Ptašínského 5
602 00 Brno
Tel.:     +420 (0) 54 1 / 2 1 74 03
Tel.:     +420 (0) 54 1 / 2 1 57 24
Fax:     +420 (0) 54 1 / 2 4 18 29
E-Mail: cz [at] rtr-group.com